crane jib head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane jib head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane jib head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane jib head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane jib head

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đỉnh cần máy trục