crane mixer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane mixer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane mixer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane mixer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane mixer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy trộn kiểu nâng