crane motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane motor

    * kỹ thuật

    động cơ cần trục