crane winch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane winch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane winch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane winch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane winch

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tời cần trục