crane-driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane-driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane-driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane-driver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane-driver

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thợ lái cần trục