craneway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

craneway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm craneway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của craneway.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • craneway

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường cần cẩu