crane leg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane leg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane leg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane leg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane leg

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chân đỡ cần cẩu

    trụ cần cẩu