crane, jib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane, jib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane, jib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane, jib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane, jib

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cần trục côngxon