crane post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane post

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trụ cần cẩu