crane capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crane capacity

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trọng tải của cần trục