stephen crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stephen crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stephen crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stephen crane.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stephen crane

    Similar:

    crane: United States writer (1871-1900)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).