stephen girard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stephen girard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stephen girard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stephen girard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stephen girard

    Similar:

    girard: United States financier (born in France) who helped finance the War of 1812 (1750-1831)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).