stephen arnold douglas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stephen arnold douglas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stephen arnold douglas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stephen arnold douglas.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stephen arnold douglas

    Similar:

    douglas: United States politician who proposed that individual territories be allowed to decide whether they would have slavery; he engaged in a famous series of debates with Abraham Lincoln (1813-1861)

    Synonyms: Stephen A. Douglas, Little Giant

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).