stephenson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stephenson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stephenson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stephenson.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stephenson

    English railway pioneer who built the first passenger railway in 1825 (1781-1848)

    Synonyms: George Stephenson

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).