stephen vincent benet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stephen vincent benet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stephen vincent benet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stephen vincent benet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stephen vincent benet

    Similar:

    benet: United States poet; brother of William Rose Benet (1898-1943)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).