core software nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core software nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core software giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core software.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • core software

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần mềm chính

    phần mềm chủ yếu