core box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • core box

    * kỹ thuật

    hộp ruột (đúc)

    hộp thao