core bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • core bar

    * kỹ thuật

    vấu