core nail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core nail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core nail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core nail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • core nail

    * kỹ thuật

    con mã