corelli nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corelli nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corelli giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corelli.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • corelli

    Italian violinist and composer of violin concertos (1653-1713)

    Synonyms: Arcangelo Corelli

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).