core-wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core-wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core-wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core-wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • core-wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường lõi

    tường tâm