coreless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coreless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coreless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coreless.

Từ điển Anh Việt

  • coreless

    (Tech) không lõi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coreless

    * kỹ thuật

    không lõi