coreless armature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coreless armature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coreless armature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coreless armature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coreless armature

    * kỹ thuật

    điện:

    phần cứng không lõi