core hitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core hitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core hitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core hitch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • core hitch

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    móc lõi cáp