core size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • core size

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kích thước lõi nhớ