core, the nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core, the nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core, the giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core, the.

Từ điển Anh Việt

  • Core, the

    (Econ) Giá gốc.

    + Xem GAME THEORY.