core pool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core pool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core pool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core pool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • core pool

    * kỹ thuật

    bể lắng bùn