core-iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core-iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core-iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core-iron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • core-iron

    * kỹ thuật

    lõi sắt