core hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • core hole

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    lỗ khoan lấy mẫu