core oven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core oven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core oven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core oven.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • core oven

    * kỹ thuật

    lò sấy mẫu