core print nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core print nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core print giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core print.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • core print

    * kỹ thuật

    đầu gác thao (đúc)