coreroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coreroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coreroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coreroom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coreroom

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phân xưởng thao