bad title nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad title nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad title giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad title.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bad title

    * kinh tế

    chứng thư

    văn tự sở hữu không có giá trị