bad item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad item.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bad item

    * kinh tế

    thứ phẩm