bad egg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad egg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad egg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad egg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bad egg

    * kinh tế

    trứng thối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bad egg

    (old-fashioned slang) a bad person

    Antonyms: good egg