bade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bade.

Từ điển Anh Việt

 • bade

  /bid/

  * danh từ

  sự đặt giá, sự trả giá (trong một cuộc bán đấu giá)

  sự bỏ thầu

  (thông tục) sự mời

  sự xướng bài (bài brit)

  to make a bid for

  tìm cách để đạt được, cố gắng để được

  * (bất qui tắc) động từ bad, bade, bid; bidden, bid

  đặt giá

  he bids 300d for the bicycle: anh ấy đặt giá cái xe đạp 300 đồng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thầu

  the firm decided to bid on the new bridge: công ty ấy quyết định thầu làm cái cầu mới

  mời chào

  a bidden guest: người khách được mời đến

  to bid someone good-bye (farewell): chào tạm biệt ai

  to bid welcome: chào mừng

  công bố

  to bid the banns: công bố hôn nhân ở nhà thờ

  xướng bài (bài brit)

  (văn học), (thơ ca); (từ cổ,nghĩa cổ) bảo, ra lệnh, truyền lệnh

  bid him come in: bảo nó vào

  to bid against (up, in)

  trả hơn tiền; tăng giá

  to bid fair

  hứa hẹn; có triển vọng

  our plan bids fair to succeed: kế hoạch của chúng nó có triển vọng thành công

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bade

  a Chadic language spoken in northern Nigeria

  Similar:

  offer: propose a payment

  The Swiss dealer offered $2 million for the painting

  Synonyms: bid, tender

  wish: invoke upon

  wish you a nice evening

  bid farewell

  Synonyms: bid

  bid: ask for or request earnestly

  The prophet bid all people to become good persons

  Synonyms: beseech, entreat, adjure, press, conjure

  bid: make a demand, as for a card or a suit or a show of hands

  He called his trump

  Synonyms: call

  bid: make a serious effort to attain something

  His campaign bid for the attention of the poor population

  invite: ask someone in a friendly way to do something

  Synonyms: bid