bad fit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad fit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad fit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad fit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bad fit

    * kỹ thuật

    lỏng