bad-mouth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad-mouth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad-mouth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad-mouth.

Từ điển Anh Việt

  • bad-mouth

    * động từ

    phỉ báng, bôi nhọ