bad coin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad coin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad coin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad coin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bad coin

    * kinh tế

    đồng tiền kém giá trị

    đồng tiền xấu

    tiền xấu