baddish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baddish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baddish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baddish.

Từ điển Anh Việt

  • baddish

    * tính từ

    chẳng hay hớm gì