bad sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bad sheet

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vải trải giường