bad cheque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad cheque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad cheque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad cheque.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bad cheque

  * kinh tế

  chi phiếu khống

  chi phiếu không tiền bảo chứng

  chi phiếu ma

  séc trả lại

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  séc khống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bad cheque

  Similar:

  bad check: a check that is dishonored on presentation because of insufficient funds

  issuing a bad check is a form of larceny