bad debts policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad debts policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad debts policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad debts policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bad debts policy

    * kinh tế

    đơn bảo hiểm nợ khó đòi