b phil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

b phil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm b phil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của b phil.

Từ điển Anh Việt

  • b phil

    (vt của Bachelor of Philosophy) cử nhân triết học