ash wednesday nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash wednesday nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash wednesday giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash wednesday.

Từ điển Anh Việt

  • ash wednesday

    * danh từ

    ngày đầu tiên của Tuần chay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ash wednesday

    the 7th Wednesday before Easter; the first day of Lent; the day following Mardi Gras (`Fat Tuesday'); a day of fasting and repentance