ash softening temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash softening temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash softening temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash softening temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ash softening temperature

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhiệt độ nóng chảy tro