as at (date) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

as at (date) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm as at (date) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của as at (date).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • as at (date)

    * kinh tế

    đến hết ngày...

    kể từ ...