and relationship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

and relationship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm and relationship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của and relationship.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • and relationship

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    quan hệ AND