and operator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

and operator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm and operator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của and operator.

Từ điển Anh Việt

  • AND operator

    (Tech) toán tử VÀ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • and operator

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    toán tử AND