and operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

and operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm and operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của and operation.

Từ điển Anh Việt

  • AND operation

    (Tech) phép toán VÀ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • and operation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép toán AND